New Published Articles

Detection and Characterization of Defects in Additive Manufacturing by Polarization-Based Imaging System
Xing Peng, Lingbao Kong
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00943-0
[Abstract](80) [FullText HTML] (54) [PDF 5712KB](6)
An Improved Time-Domain Inverse Technique for Localization and Quantification of Rotating Sound Sources
Xiaozheng Zhang, Yinlong Li, Yongbin Zhang, Chuanxing Bi, Jinghao Li, Liang Xu
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00958-7
[Abstract](47) [FullText HTML] (46) [PDF 3938KB](1)
Vision Sensing-Based Online Correction System for Robotic Weld Grinding
Jimin Ge, Zhaohui Deng, Shuixian Wang, Zhongyang Li, Wei Liu, Jiaxu Nie
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00955-w
[Abstract](56) [FullText HTML] (56) [PDF 3590KB](2)
Vote-Based Feature Selection Method for Stratigraphic Recognition in Tunnelling Process of Shield Machine
Liman Yang, Xuze Guo, Jianfu Chen, Yixuan Wang, Huaixiang Ma, Yunhua Li, Zhiguo Yang, Yan Shi
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00932-3
[Abstract](54) [FullText HTML] (46) [PDF 2480KB](1)
Revitalizing Human-Robot Interaction: Phygital Twin Driven Robot Avatar for China–Sweden Teleoperation
Huiying Zhou, Honghao Lv, Ruohan Wang, Haiteng Wu, Geng Yang
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00956-9
[Abstract](13) [FullText HTML] (16) [PDF 1117KB](0)
FFT-Based Numerical Method for Nonlinear Elastic Contact
Fei Guo, Fan Wu, Xinyong Li, Yijie Huang, Zhuo Wang
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00953-y
[Abstract](15) [FullText HTML] (14) [PDF 4706KB](0)
Fast Estimation of Loader’s Shovel Load Volume by 3D Reconstruction of Material Piles
Binyun Wu, Shaojie Wang, Haojing Lin, Shijiang Li, Liang Hou
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00945-y
[Abstract](14) [FullText HTML] (14) [PDF 4890KB](0)
Three-Dimensional Conjugate Tooth Surface Design and Contact Analysis of Harmonic Drive with Double-Circular-Arc Tooth Profile
Chaosheng Song, Feihong Zhu, Xinzi Li, Xuesong Du
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00909-2
[Abstract](14) [FullText HTML] (16) [PDF 8574KB](1)
Effect of Micro Abrasive Slurry Jet Polishing on Properties of Coated Cemented Carbide Tools
Rongjuan Wang, Chengyong Wang
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00948-9
[Abstract](18) [FullText HTML] (15) [PDF 2219KB](2)
Improving Ultrasonic Testing by Using Machine Learning Framework Based on Model Interpretation Strategy
Siqi Shi, Shijie Jin, Donghui Zhang, Jingyu Liao, Dongxin Fu, Li Lin
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00960-z
[Abstract](17) [FullText HTML] (14) [PDF 4019KB](0)
Relationship between Hardness and Deformation during Cold Rolling Process of Complex Profiles
Dawei Zhang, Linghao Hu, Bingkun Liu, Shengdun Zhao
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00950-1
[Abstract](15) [FullText HTML] (14) [PDF 3401KB](0)
Prediction and Verification of Forming Limit Diagrams Based on a Modified Shear Failure Criterion
Haibo Wang, Zipeng Wang, Yu Yan, Yuanhui Xu
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00954-x
[Abstract](14) [FullText HTML] (15) [PDF 2316KB](1)
End-to-End Joint Multi-Object Detection and Tracking for Intelligent Transportation Systems
Qing Xu, Xuewu Lin, Mengchi Cai, Yu-ang Guo, Chuang Zhang, Kai Li, Keqiang Li, Jianqiang Wang, Dongpu Cao
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00962-x
[Abstract](15) [FullText HTML] (13) [PDF 5628KB](0)
Surface Characterization and Tribology Behavior of PMMA Processed by Excimer Laser
Dong Qin, Juan Guo, Ming Liang, Ling Chen, Weimin He
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00938-x
[Abstract](16) [FullText HTML] (14) [PDF 5823KB](0)
Construction of Human Digital Twin Model Based on Multimodal Data and Its Application in Locomotion Mode Identification
Ruirui Zhong, Bingtao Hu, Yixiong Feng, Hao Zheng, Zhaoxi Hong, Shanhe Lou, Jianrong Tan
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00951-0
[Abstract](16) [FullText HTML] (16) [PDF 4064KB](0)
Pre-compensation of Friction for CNC Machine Tools through Constructing a Nonlinear Model Predictive Scheme
Qunbao Xiao, Min Wan, Xuebin Qin
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00946-x
[Abstract](17) [FullText HTML] (15) [PDF 7770KB](3)
A Comparative Study on Kinematic Calibration for a 3-DOF Parallel Manipulator Using the Complete-Minimal, Inverse-Kinematic and Geometric-Constraint Error Models
Haiyu Wu, Lingyu Kong, Qinchuan Li, Hao Wang, Genliang Chen
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00940-3
[Abstract](16) [FullText HTML] (15) [PDF 6854KB](0)
Material Removal Mechanism and Force Modeling in Ultrasonic Vibration-Assisted Micro-Grinding Biological Bone
Jingang Sun, Changhe Li, Zongming Zhou, Bo Liu, Yanbin Zhang, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Xin Cui, Benkai Li, Runze Li, Yusuf Suleiman Dambatta, Shubham Sharma
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00957-8
[Abstract](14) [FullText HTML] (16) [PDF 9830KB](1)
Thermal-Mechanical Effect and Removal Mechanism of Ti-6Al-4V During Laser-Assisted Grinding
Guijian Xiao, Shengwang Zhu, Yi He, Gang Liu, Yuanhe Ni
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00939-w
[Abstract](14) [FullText HTML] (14) [PDF 7194KB](0)
New Technology of Multidirectional Loading Rotary Extrusion
Zhimin Zhang, Yong Xue, Xing Zhang, Beibei Dong, Mei Cheng, Zhe Chen
2023, 36. doi: 10.1186/s10033-023-00942-1
[Abstract](14) [FullText HTML] (17) [PDF 2699KB](0)